Tính Max, Min, Average có điều kiện trong Excel – Hàm Max(If), Min(If), Average(If) – Học Excel Online

Chia sẻ

Tính Max, Min, Average có điều kiện trong Excel – Hàm Max(If), Min(If), Average(If)

Tính Max, Min, Average có nhiều điều kiện trong Excel – Hàm Max(If), Min(If), Average(If) bằng cách kết hợp với hàm If thành Max(If()), Min(IF()), Average(IF()).

Xem nhiều video hướng dẫn hơn tại: Học excel online


Chia sẻ